چای تنها رفیقیه که خستگی را از بین میبرد.
فواید چای: از جمله درمان خستگی.آرامش بخش.نوشیدن مقدار کمی از ان قبل از ورزش باعث افزایش تعریق میشود.