چای بسته بندی دلگشا محصول تکسان،پمعمولی،ر شده با چای مرغوب سیلان،450 گرم