چای بسته بندی دلگشا،محصول تکسان،پر شده با چای سیلان،معمولی،100گرم